Τι είναι η Υπολογιστική Σκέψη;

Η Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ), με απλά λόγια, περιλαμβάνει τις ικανότητες που εφαρμόζουν οι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, για να λύσουν προβλήματα αξιοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων σε απλούστερα (problem analysis and solving), ο σχεδιασμός αλγορίθμων (algorithm design), η αναγνώριση προτύπων (pattern recognition) , η γενίκευση προτύπων (generalization) και η αφαίρεση (abstraction).

Πιο τυπικά, η σύγχρονη εννοιολογική προσέγγιση της Υπολογιστικής Σκέψης αναγνωρίζει ότι αυτή αποτελείται από σημαντικό αριθμό διαστάσεων και αφορά περισσότερο μια νοοτροπία (mindset), παρά έναν τρόπο συλλογισμού (όπως π.χ. η λογική σκέψη) (Fessakis, Komis, Mavroudi & Prantsoudi, 2018). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι Η/Υ, σε συνδυασμό με έννοιες και πρακτικές της Πληροφορικής, μας παρέχουν επιστημολογικά εργαλεία για την επίλυση διεπιστημονικών προβλημάτων στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων (Computing Sciences).

Επομένως, η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί σημαντική ικανότητα για τον σύγχρονο πολίτη, πάνω στην οποία θα μπορεί στηριχθεί η μελλοντική επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Παρέχει επίσης το εννοιολογικό πλαίσιο για την καλύτερη αξιοποίηση της Πληροφορικής στην γενική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης και της εκπαίδευσης στα πεδία STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) (Φεσάκης 2018).

Η ανάπτυξη της ΥΣ αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα (EC-COM(2018)-24 & 22; ΔΕΜΥΒ, 2016). Ο διαγωνισμός Bebras® επιδιώκεται να αποτελέσει έναν μηχανισμό ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και κάλυψης των ελλείψεων που υπάρχουν ακόμα στην τυπική εκπαίδευση αναφορικά με την ανάπτυξη της ΥΣ.

Αναφορές

 

References

Fessakis, G., Komis, V., Mavroudi, E., Prantsoudi, S. (2018). Exploring the scope and the conceptualization of Computational Thinking at the K-12 classroom level curriculum, In M. S. Khine (Ed.) (2018). Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights. Switzerland: Springer.

EC-COM(2018) 22: Οn the Digital Education Action Plan.

EC-COM(2018) 24: Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning.

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής - ΔΕΜΥΒ (2016). Εθνικός και κοινωνικός διάλογος. Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανάκτηση από https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/morfotikwn_porisma.pdf.


Οργανωτές


Εγκρίθηκε από


Υποστηρικτής Τεχνολογίας


Χορηγοί


Υποστηρικτής